Podmínky používání

Provozovatel
Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek je společnost CZECH MEDIA INVEST a.s., IČO 24817236, se sídlem Pařížská 130/26, Praha  1 – Josefov, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 16982/MSPH (dále jen „provozovatel“).

Autorská práva
Provozovatel prohlašuje, že veškerý obsah těchto webových stránek je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími platnými právními předpisy. 

Provozovateli náleží autorská práva k obsahu, který umísťuje na tyto webové stránky. Bez ohledu na uvedené mohou být některé materiály nebo texty umístěné na webových stránkách vlastnictvím třetích osob a mohou používat ochrany podle příslušných právních předpisů upravujících ochranu práv k duševnímu vlastnictví.

Užívání webových stránek
Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky jen v souladu s platnými právními předpisy, s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito podmínkami používání.
Uživatel je oprávněn užívat tyto webové stránky způsobem nenarušujícím jejich provoz, bezpečnost a celistvost.
Uživatelé nemají právo jakkoli distribuovat, publikovat, upravovat, reprodukovat, kopírovat nebo duplikovat obsah webových stránek bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Cookies
Informace z této oblasti naleznete zde.

Vyloučení odpovědnosti
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případná rizika uživatelů plynoucí z užití těchto webových stránek.

Jurisdikce
Obsah těchto webových stránek a podmínky používání se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním těchto webových stránek nebo v souvislosti s podmínkami používání bude rozhodovat příslušný soud podle právního řádu České republiky.
Uživatel tím, že vstoupí na tyto webové stránky, vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami používání.

Aktualizace podmínek používání
Provozovatel je oprávněn kdykoli aktualizovat tyto podmínky používání, přičemž veškeré takové úpravy jsou pro uživatele webových stránek závazné.